Általános Szerződési Feltételek

Legfontosabb feltételek on-line vásárláshoz 

Az All In Optika az All In Packaging Weboldal csoport tagja.

Az All In Optika webáruház üzemeltetője a Nordtek Imexco Kft. (székhely: 2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.; adószám: 12244692-2-13 EU VAT: HU12244692; cégjegyzékszám: 13-09-163449).

I. Reklamáció 

 1. Sérült csomagot csak a sérülés tényét rögzítő jegyzőkönyvvel vegyen át! Ez biztosít lehetőséget arra, hogy a szállító társaság megtérítse a kárt.

  1.a A megrendelt áruk higiéniai és mikrobiológiai megfelelőségének kifogásolására az átvételt követő 14 napon belül van lehetőség. Az átvételt követő 14 napon túl érkezett, higiéniával kapcsolatos panaszokat nem áll módunkban elfogadni.
   
 2. Mennyiségi hiány, árusérülés, külső hiányosságok és garantált külső tulajdonságok hiánya miatti kifogásokat a Szállító csak akkor fogad el, ha ezeket a Vevő az átvételtől számított 3 munkanapon belül jelzi.
   

II. Árak

 1. A Szállító árai eltérő megállapodás hiányában a Szállító telephelyén exworks Budapest paritáson nettóban értendők és kizárólag a csomagolás költségét tartalmazzák (belföldi, közösségen belüli magánszemélynek, EU adószámmal nem rendelkező cégnek történő értékesítés esetén a mindenkor érvényben lévő Áfa (27%) kerül felszámításra).
 2. Amennyiben hibás ár kerül a webáruház felületére a Szállító nem köteles a terméket hibás áron szállítani. A Vevő a helyes ár ismeretében jogosult elállni vásárlási szándékától.
 3. A Szállító jogosult a helyes ár és/vagy szállítási költség használatára, amennyiben a webáruház rendelést összegző folyamatában, bármilyen kalkulációs hibából adódóan, a valós ártól eltérő összesítő árat jelenít meg a rendszer. 

III. Szállítási határidők

 1. Raktárról történő vásárlás esetén a termékek postára adásának határideje 4 munkanap, amely akkor indul, amikor a szállításhoz szükséges minden feltétel rendelkezésre áll, az áru ellenértéke, Szállító bankszámlájára megérkezett.
 2. A csomag feladását követő szállítás várható idejét a „Szállítás” aloldal tartalmazza.

IV. Elállási jog 

 1. A távollévők között létrejött (internetes) vásárlástól Vevő az átvételt követő 14 napon belül elállhat. Elállási szándékról Szállítót ezen határidőn belül, írásban kell értesítenie. Az elállási jog gyakorlásának egyéb feltételei:Vevő saját költségén, sértetlen állapotban, eredeti mennyiségben juttatja vissza Szállító raktárába a terméke(ke)t. Raktár címe: 1171 Budapest Pesti út 474.
 2. Címke vásárlása esetén az elállási jog nem gyakorolható. Címke vásárlásának további feltételei a http://allinpackaging.hu/label-terms.html oldalon érhetők el.

ÁSZF teljes  

I. Az általános szerződési feltételek hatályaAz All In Optika webáruház üzemeltetője a Nordtek Imexco Kft. A jelen Általános Szerződési Feltételekben a Nordtek Imexco Kft.-t (székhely: 2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.; adószám: 12244692-2-13 EU VAT: HU12244692; cégjegyzékszám: 13-09-163449 /vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál/) a ,,Szállító” megnevezés jelöli.  A „Vevő” azt a természetes, vagy jogi személyt jelöli, aki valamely megrendelést leadta, és akit az áru átvételének és a vételár megfizetésének kötelezettsége terheli, függetlenül attól, hogy az ügyletet saját vagy más számlájára és kockázatára köti.

 1. Ezen Általános értékesítési szerződési feltételek valamennyi szerződésre jövőbeni szerződésre is és egyéb szerződéses szolgáltatásra érvényesek, amennyiben felek között egyéb, külön megállapodás nem születik. 
 2. A Szállító ajánlata az irányadó. Szállító csak az általa írásban visszaigazolt rendeléseket, kondíciókat tekinti érvényesnek. 
 3. A vásárlási szerződés akkor lép hatályba, ha a Szállító írásban visszaigazolja a megrendelést. A megrendelés a szállítással teljesítettnek minősül, amennyiben az áru leszállítása megelőzi a visszaigazolást. 
 4. Az áru tulajdonságainak eltérése az ajánlattól, mintától, próba illetve előszállítástól a mindenkor hatályos Európai szabvány, illetve vonatkozó egyéb műszaki norma alapján és minden olyan esetben megengedett, amikor bármely óvatosság ellenére az eltérés elkerülhetetlen a termékek gyártásában és az értékek meghatározásában. 
 5. A Szállító által az áru tulajdonságára vonatkozóan a százalékos tartalomra és termékek keverési arányára megadott adatokat megközelítő középértékének kell tekinteni. 
 6. Vevő felelőssége a Szállítótól vásárolt termék és Vevő egyéb, Szállító termékével kapcsolatba kerülő anyaga kompatibilitásának ellenőrzése. A Szállító a kezelési használati utasításon túlmenően kötelezettség nélkül megadhat a termékek alkalmazásával kapcsolatban egyéb adatot és információt, de az nem menti fel a Vevőt saját felhasználási kutatása és kísérlete végrehajtása alól. Szállító a kompatibilitási felelősségét kizárja. 
 7. Felek között Vevő megrendelésével és Szállító visszaigazolásával Ptk. szerinti szállítási szerződés jön létre, amelyet Szállító rendelés visszaigazolása keletkeztet. 


II. Reklamáció, felelősség hibás teljesítés esetén

 1. Az árut a Szállító, illetve annak megbízottja gondos minőségi ellenőrzésnek veti alá. Vevő kötelezettsége, hogy az árut a szállítmányozótól, fuvarozótól illetve saját fuvareszközről történő átvételkor haladéktalanul megvizsgálja, minőségileg átvegye. Mennyiségi hiány, árusérülés, külső hiányosságok és garantált külső tulajdonságok hiánya miatti kifogásokat a Szállító csak akkor fogad el, ha ezeket a Vevő az átvételtől számított 3 munkanapon belül jelzi.

  1.a A megrendelt áruk higiéniai és mikrobiológiai megfelelőségének kifogásolására az átvételt követő 14 napon belül van lehetőség. Az átvételt követő 14 napon túl érkezett, higiéniával kapcsolatos panaszokat nem áll módunkban elfogadni.
   
 2. Jogos azonnali reklamáció esetén a Szállító visszaveszi, vagy kifogástalan árura kicseréli a hibás terméket vagy árengedményt ajánl a Vevőnek. A Vevő érdekeinek megóvásával a Szállítónak joga van a hiba javítására. 

   
 3. Amennyiben a Vevő nem teszi lehetővé, hogy a Szállító a hiányról meggyőződhessék, illetve kérésére az adott árut vagy próbát nem bocsátja rendelkezésére, úgy a Vevő nem hivatkozhat áruhiányosságra, minőségi nem megfelelőségre, reklamációját Szállító nem tekinti megalapozottnak. 
 4. A Szállító felelőssége a megszegett szerződéses kötelezettség mértékéig, de legfeljebb a hibás szállítmány értékéig terjedően korlátozott, egyéb károk és követelések, különösen pedig a következménykárok, elmaradt haszon tekintetében a Szállító nem felel.


III. Árak

 1. A Szállító árai eltérő megállapodás hiányában a Szállító telephelyén EXW Budapest paritáson nettóban értendők és kizárólag a csomagolás költségét tartalmazzák (belföldi, közösségen belüli magánszemélynek, EU adószámmal nem rendelkező cégnek történő értékesítés esetén a mindenkor érvényben lévő Áfa kerül felszámításra). 
 2. A teljesítés végrehajtásának előre nem látható többletköltségeit, amelyekre az árképzésnél a felek nem voltak figyelemmel, a Vevő viseli kivéve, ha bizonyíthatóan és egyértelműen kizárólag Szállító felel ezek felmerüléséért. 
 3. Ha az áru átadása (fuvarköltség- és kárveszélyviselés stb.) tekintetében a felek a fentiektől eltérő, más kereskedelmi szokványt kötnek ki (mint DAP stb.) úgy azokat az 2010. INCOTERMS egyezmény szerint kell értelmezni. 
 4. Amennyiben a Szállító legnagyobb körültekintése ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” árra, számjegyek lemaradására – a Szállító nem köteles a terméket hibás áron szállítani, továbbá nem köteles a vevőt kompenzálni semmilyen módon. A Vevő a helyes ár ismeretében jogosult elállni vásárlási szándékától.  A Szállító fenntartja a jogot a webáruházban szereplő termékek árának előzetes bejelentés nélküli változtatására. A webáruház használatával a Vevő elfogadja a Szállító ezen feltételeit.
 5. A Szállító jogosult a helyes ár és/vagy szállítási költség használatára, amennyiben a webáruház rendelést összegző folyamatában, bármilyen kalkulációs hibából adódóan, a valós ártól eltérő összesítő árat jelenít meg a rendszer. Ilyen esetekben a Szállító – a Vevő előzetes informálását követően – fenntartja a jogot a rendelés módosítására vagy törlésére, amelyet követően a Vevőt kártérítés nem illeti.


IV. Fizetés és elszámolás, tulajdonjog fenntartás

 1. A fizetésnek a megállapodott határidőben kell megtörténnie, akként, hogy a leszámlázott összeg legkésőbb az esedékesség időpontjában a Szállító számláján rendelkezésre álljon. Előrefizetést követően szállít Szállító. 
 2. A számla összege nem tartalmazza a számla kiegyenlítése kapcsán felmerülő banki díjakat. Banki átutalással történő fizetés esetén a banki költség és a felmerülő egyéb költségek a vevőt terhelik. 
 3. A fizetési határidő túllépése esetén a fizetési késedelem naptári napjaira a Vevő késedelmi kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke a Szállító székhelye szerinti, mindenkori jegybanki alapkamat plusz 8%, a teljes késedelmes összegre vetítve. A Szállító fenntartja magának a jogot további kártérítés érvényesítésére. Vevő nem fizetése esetén, a behajtással kapcsolatban felmerülő költségek vevőt terhelik (ügyvédi, behajtói díjak, illetékek, egyéb jogi díjak). 
 4. Az áru, ellenértékének teljes kiegyenlítéséig, egészében Szállító tulajdonát képezi. Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, úgy a Szállító jogosult az árut egy megfelelő határidő kitűzésével visszaszállítani. Az áru visszavétele önmagában nem jelent elállást a szerződéstől. 
 5. A Szállító minden esetben jogosult a folyamatban lévő szállításához előfizetést vagy egyéb fizetési biztosítékot kérni. A Vevő a Szállító fenti igényeit fizetéssel vagy a vételárhoz igazodó megfelelő egyéb biztosíték nyújtásával elégítheti ki. 
 6. Vevő a megrendelt árut köteles Szállítótól átvenni, legkésőbb szállító jelzése utáni 15 napon belül. Amennyiben a Vevő által megrendelt és a Szállító által beszerzett árut vevő 15 napon belül nem veszi át, Szállító jogosult a teljes áruértéket Vevő felé leszámlázni az értesítést követő 15. napon, amely naptól vevő tárolási díjat köteles fizetni Szállítónak az át nem vett áru vonatkozásában.


V. Szállítási határidők

 1. A szállítási határidők és időpontok betartottnak minősülnek, ha a szerződés tárgya a lejárat időpontjáig a Szállító raktárát, vagy az áru felrakodási helyét elhagyja. A fuvarozó cégek, futárszolgálatok hibájából adódó késésekért Szállító nem vállal felelősséget. 
 2. Raktárról történő szállítás esetén a szállítási határidő 4 munkanap, amely akkor indul, amikor a szállításhoz szükséges minden feltétel rendelkezésre áll, az áru ellenértéke, Szállító bankszámlájára megérkezett. 
 3. A szállítási határidők az akadály nagyságának megfelelő mértékben meghosszabbodnak vis major esetén, ha az események bizonyítható módon jelentősen befolyásolják az áru gyártását, vagy kiszállítását akkor is, ha ezek a körülmények a Szállító alvállalkozóinál következik be.
  Ilyen vis major esetnek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a Szállító akaratán kívül áll, és amelynek következményeit a Szállító, vagy annak alvállalkozója a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani pl: háború, lázadás, járvány, pandémia, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, árvíz, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható és elháríthatatlan akadály.
  • A Szállítónak az akadályozó körülmény bekövetkezését haladéktalanul közölnie kell a Vevővel.
 4. A Vevőt a késedelmes teljesítésből és nem teljesítésből megillető kártérítésigény felső határa legfeljebb a szerződés értékének 5%-a, feltéve, hogy Szállító részéről súlyos gondatlanság történt. 


VI. A szállítás

 1. Eltérő megállapodás hiányában a kárveszély az áruszállítmányozónak, illetve a fuvarozónak történő átadásával, de legkésőbb a Szállító raktárának elhagyásakor száll át a Vevőre. 
 2. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelt mennyiségtől, Vevő értesítése mellett, +/– 2%-kal eltérjen a termek gyártásától és csomagolásától függően. 
 3. A Szállító fenntartja az előszállítás jogát. A Szállító ellentétes megállapodás hiányában tetszés szerinti mértékben jogosult részszállításra. 
 4. Az árut a Szállító becsomagolva szállítja, a csomagolóanyagot a Szállító önköltségi áron számlázza. A környezetvédelmi termékdíjat Szállító csak az általa értékesített termék csomagolása után fizeti meg, a termék után a díj megfizetése Vevő kötelezettsége. 
 5. A szállítás alapja a Vevő által bevizsgált minta, vagy a termék leírása, műszaki rajza. Vevőé a felelősség, amennyiben ezek hiányában, vagy ezek ismerete, megvizsgálása nélkül rendel nem megfelelő terméket. Minta, vagy elküldött rajz utáni szállítás esetében Vevő reklamációra nem jogosult. A megküldött minták, rajzok esetében a Vevő által jóváhagyott minta/rajz alapján szállít szállító. Vevő jóváhagyásának számít, ha Szállító a megrendelést visszaigazolta, annak feltételeit Vevői megismerte, elfogadta. 
 6. A Szállító a megrendelt árut a mindenkori EU szabvány előírásának megfelelő minőségben, illetve ezek hiányában a gyártási normák előírásainak megfelelő minőségben szállítja. 
 7. Szállító a Vevő részére ingyenes termékmintát biztosít. Szállító az ingyenes termékminták számát egyéni belátása szerint, egyedileg jogosult meghatározni/korlátozni, a Vevő értesítése mellett. Amennyiben a Vevő egy korábbi rendelése alkalmával igényelt már az adott termékből ingyenes mintát, bármely azt követő rendelése alkalmával további, ugyanazon termékre vonatkozó termékminta igénylését 1 db/egységáron teljesíti a Szállító. 


VII. Elállási jog 

 1. A távollévők között létrejött (internetes) vásárlástól Vevő az átvételt követő 14 napon belül elállhat. Elállási szándékról Szállítót ezen határidőn belül, írásban kell értesítenie. Az elállási jog gyakorlásának egyéb feltételei:
  a. Vevő saját költségén, sértetlen állapotban, eredeti mennyiségben juttatja vissza Szállító raktárába a terméke(ke)t. Raktár címe: 1171 Budapest Pesti út 474. b. Szállító a termékek átvételét követően, a termékek szállítási és egyéb kezelési költségeknélküli vételárát, 30 napon belül fizeti vissza Vevő részére. 
 2. Címke vásárlása esetén az elállási jog nem gyakorolható. Címke vásárlásának további feltételei a http://allinpackaging.hu/label-terms.html oldalon érhetők el.

VIII. Iparjogi védettség 

 1. Árajánlatokra, tervekre, leírásokra és egyéb dokumentumokra a Szállító fenntartja a tulajdonjogát és iparjogi védettségét, azokat csak a Szállító előzetes beleegyezésével lehet harmadik személynek hozzáférhetővé tenni. 
 2. Amennyiben a Szállító az árut a Vevő által adott dokumentáció alapján szállította úgy a Vevőé a felelősség a tekintetben, hogy a harmadik személyek iparjogi védettsége ne sérüljön. Amennyiben harmadik személy szabadalmi jogára való hivatkozással letiltják illetve lemondják ezen termékek gyártását vagy szállítását a jogi helyzet vizsgálatára nem kötelezve a Szállító jogosult minden további tevékenységet leállítani és a Vevő terhére kártérítést követelni. A Vevő ezenkívül kötelezi magát, hogy a Szállítót harmadik személyek minden ezzel kapcsolatos igényével szemben mentesül. 


IX. Záró rendelkezések

 1. A Szállító és Vevő közti bármilyen jogvitában az európai uniós jogszabályok szállító országában érvényes szabályait, rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljáró bírói fórum Szállító székhelye szerinti bíróság.

Érvényes: 2018.08.01-től

Nyomdai munkák rendelésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Megrendelés, Anyagleadás

Megrendelő a nyomtatandó grafikájának véglegesítését követően megkezdheti a rendelési műveletet a Nordtek Imexco Kft. irányába (továbbiakban: Szállító). Megrendelést csak írásos formában fogadunk el, hivatkozással a kapott árajánlat sorszámára. A rendelés leadását követően a Szállítónak nem áll módjában elfogadni további változtatási igényeket, továbbá semmilyen formában nem ajánl fel visszatérítést. Ennek megfelelően a felülvizsgálati és lektorálási problémák – mint például helyesírási hibák, általános tartalmi hibák -, teljes mértékben a Megrendelő felelősségi körébe tartoznak. Szállító nem nyújt segítséget ezekben a feladatokban, kivéve, ha a korábbiakban ettől eltérő megegyezés történt a felek között. Amennyiben nincs nyomtatásra alkalmas grafikai anyaga, vállaljuk azok nyomdakésszé alakítását szerkesztési díj felszámolása mellett. Az nyomdai munkák végleges grafikai terve e-mail-ben kerül továbbításra a Megrendelő részére, a gyártás kezdete előtti jóváhagyás céljából. 
Minden esetben törekedjen a grafikai fájlokat vektoros pdf-ként, “görbézett/beágyazott” fontokkal, CMYK színekkel, PC CorelDRAW kompatibilis formában megküldeni számunkra. A nyomdai fájlok elkészítéséhez tanácsokat itt talál.
Árajánlataink a keltezést követő 5 munkanapig érvényesek.
 

Gyártási idő

A gyártási, elkészülési határidő minden esetben az alábbi feltételek teljesülése után indul:
– a megrendelő által jóváhagyott, végleges gyártási fájlok megérkeztek, azokat a nyomdánk elfogadta, vagy a nyomdánk által készített nyomdakész anyagokat a vevő írásban elfogadta és a megrendelést az ajánlat számára történő hivatkozással elküldte.
– az megrendelés ellenértéke, a bankszámlánkra megérkezett.
 
A szállítási idő a szállítás módján (például légiposta, fuvar stb.), és a szállítási címen múlik.
A Megrendelő nem megfelelő (pl.: sérült PDF-állomány, nem görbézett, vektoros fájl, stb.), vagy késedelmes grafikai fájlok leadása esetén a teljesítési határidő a késedelemnek megfelelő mértékben meghosszabbodik. A szállító egyoldalú késedelme ezzel kizárásra kerül. Az indokolatlanul hosszú időt meghaladó anyagleadási késedelem esetén a Szállító jogosulttá válik a Megrendelés visszautasítására. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a Szállítónak a teljesítéssel összefüggésben addig felmerült költségeit megtéríteni. További szállítással kapcsolatos információért, kérjük, látogasson el a http://allinpackaging.hu/szallitas.html oldalunkra. Gyorsított szállítási igény esetén az ezzel járó költségek a Megrendelőt terhelik. A gyorsított szállítás lehetősége függhet a fuvarozó cég rendelkezésre állásától is. A szállítási idő a megrendeléskor kerül meghatározásra.
 

Reklamáció

Minden rendelés végleges. Szállítónak nem áll módjában a költségek visszatérítése a megrendelés véglegesítését követően. Szállító javasolja jelen „Nyomdai munkák rendelésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek”alapos átolvasását a nyomdai megrendelés megkezdése előtt. Amennyiben egy megrendelés véglegesített, az elállás és visszatérítés nem lehetséges. A Megrendelő esetleges minőségi kifogását köteles az átadás-átvételtől számított 48 órán belül írásban közölni a Szállítóval. A kifogás kivizsgálása érdekében a Megrendelő köteles az átvett termékeket a Szállítóhoz eljuttatni és a reklamációval kapcsolatos minden információt megadni. Ha a kifogásolt termékeket a Vállalkozó nem tudja megvizsgálni, a Vállalkozó reklamációt nem fogad el. Minőségbeli, méretbeli, színbeli reklamációt a Szállító nem fogad el nyomdai munkák  esetében különös tekintettel arra, hogy a nyomtatás megkezdése előtt a Megrendelő jóváhagyása megtörtént. Ofszet, flexo és szitanyomás esetén proof és pantone szín hiányában a Szállító színbeli reklamációt nem fogad el nyomdai anyagoknál. Amennyiben a Megrendelő szeretné a terméket megrendelés előtt megtekinteni,  mintadarabot kérhet, melynek költsége a Megrendelőt terheli.
 

Elállási feltételek

Amennyiben adott rendelés feldolgozásra és gyártásba került, nincs további lehetőség a megrendelés törlésére, vagy bármiféle visszatérítés igénylésére. A véglegesített grafikai munka teljes felelőssége a Vevőt terheli.

Tervezési díjak

Grafikai tervezési díjaink meghatározása a mindenkori, weboldalunkon is megtalálható “Grafikai csomagjaink” szerint történik. Grafikai csomagjaink és gyártási költségekkel kapcsolatos további információ elérhető az alábbi linken: https://allinpackaging.hu/cimkezes-3.html

Képek szerzői jogvédelme

A Szállító részére továbbított képek teljes mértékben a Megrendelő tulajdonát képezik, Szállító azokat bizalmasan kezeli. A benyújtott képekért teljes mértékben a Megrendelő felel. Kérjük, ne küldjön olyan jogvédett képeket, amelyek nem az Ön tulajdonát képezik! Szállító vállalja, hogy tartózkodik bármely számára elküldött kép mindennemű újrahasznosításától, kivéve, ha a felek korábban másban állapodtak meg. Szállító által a képek határozatlan ideig kerülnek tárolásra, az anyagok Megrendelő általi újrarendelési lehetőségének biztosítása érdekében.

Felelősség

A Szállító nem vizsgálja a Megrendelő által átadott film, lemez, PS, PRN, JPG, TIF, PDF egyéb file tartalmát, helyesírását, esztétikáját, továbbá az azokban szereplő szerzői jogok, kiadói jogok és egyéb jogok sértetlenségét stb. így azokért felelősséget sem vállal. A Szállító nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Szállító kizárja kártérítési felelősségét. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az átadott megrendelés tárgya tekintetében a megrendeléshez szükséges minden joggal rendelkezik, ezzel a Szállítót felmenti minden olyan igény alól, amelyet harmadik fél a szerzői jogok, személyiségi jogok és egyéb jogvédelem megsértése miatt emel.
 
Figyelmeztetés: Bármely olyan gyakorlat szabályozására, amelyre jelen, a „Nyomdai munkák rendelésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek” nem tér ki, a Nordtek Imexco Kft. által meghatározott ÁSZF irányelvei a mérvadóak.